كارشناسي ارشد (طول دوره 2 ساله )و دكترا (طول دوره 3ساله)

مهندسي عمران(مهندسي و مديريت ساخت، مهندسي حمل و نقل،سازه ،مهندسي و مديريت آب و....)

مهندسي سيستم هاي صنعتي(مكاترونيك،صنايع و مهندسي توليد،نانوتكنولوژي ،ميكرو الكترونيك)

مهندسي آي تي و ارتباطات(علوم كامپيوتر،مديريت اطلاعات،GIS ، تله كام)

رشته هاي  بين رشته اي(مديريت نفت و گاز،طراحي و ساخت سازه هاي نفتي،فناوري اطلاعات و ارتباطات،مهندسي ....)

محيط زيست و توسعه منابع(مهندسي سيستم هاي كشاورزي،فتاوري انرژي،اقتصاد انرژي،.....،مهندسي منابع آب،سيستمهاي نيروگاهي،مديريت و فناوري محيط زيست،مديريت منابع طبيعي،مهندسي صنايع غذايي،فن آوري كاغذ،توسعه ....،مديريت ...)

مديريت (MBA,EMBA,DBA با 4گرايش)

شهريه سالانه جهت كارشناسي ارشد 11000دلارو دكترا حدود 12500 دلار مي باشد. 

اين دانشگاه بورسيه هاي متنوع و معتبري به دانشجويان مستعد  اهدا خواهد كرد.

  • · ميزان شهريه ها بر اساس اطلاعات اخذ شده از دانشگاه ها مي باشد .لذا امكان تغيير از جانب دانشگاه مي باشد .كه به محض هرگونه تغيير در سايت منعكس خواهد شد.
  • · ميزان پرداخت شهريه در هر ترم با توجه به ميزان واحد هاي اخذ شده است  اليته  هر رشته نحوه پرداخت خود را خواهد داشت .امكان دارد شهريه ترم اول كمي بيشتر اخذ گردد.كه در ترمهاي يعد جبران خواهد شد.
  • · هزينه ثبت نام  در دانشگاه ودروس پیش نیاز و ديگر هزينه هاي جاري جداگانه از طرف دانشگاه اخذ خواهد شد.
  • شركت GSG با توجه به اخذ نمايندگي رسمي اين دانشگاه معتبر ،ضمن تسهيل در شرايط پذيرش دانشجويان مستعد و واجد شرايط ،در  اخذ بورسيه مرتبط نيز دانشجويان را همراهي خواهد كرد.