ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﮏ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦاﳌﻠﻠﯽ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدانی  از ﺣﺪود ‫47 ﮐﺸﻮر در اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮔﺮدهﻢ ﺁﻣﺪﻩاﻧﺪ.بيشتراز3100 ﺗﻦ از ‫اﺳﺘﺎدان ﳑﺘﺎز  ﺑﻪ ﺣﺪود 20000 داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻪ در ‫ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ تحصيلات  ﻋﺎﻟﯽ فرصت اموختن پیدا کرده اند، تجربه هاي  خود را منتقل میکنند.

‫داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ‫رﲰﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ‫ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ از اﻣﺘﻴﺎزهﺎ و ﻓﺮﺻﺖهﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ‫ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎی دوﻟﺘﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن   ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﺑﺮﺧﻮردار هﺴﺘﻨﺪ. ‫داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺎﻣﭙﺸﻦ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن  ‫ﮐﺎﻣلاً ﺑﻪ رﲰﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ و ‫رتبه هاي  ﮐﺴﺐ ﺷﺪﻩ، ﺑﺮای ﺁﻳﻨﺪﻩ برنامه های ویژه  را ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻘﻴﺐ   ‫ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.

برنامه هاي داﻧﺸﮕﺎﻩ:

این دانشگاه که توسط دوبرادر  استرالیائی در سال 1969 تاسیس شده بود ، به عنوان اولین مدرسه عالی بازرگانی وتجارت  در تایلند شناخته شد.در ادامه با توسعه و تقویت بنیه علمی ،به عنوان اولین دانشگاه بین المللی در تایلند شناخته شد و همینک  ‫ﻳﮏ ﺗﻌﺪاد از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ، اﺟﺮای  ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت و دانشگاه های ﻣﻌﺘبر ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ‫اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺟﺎزﻩ ﻣﯽدهﺪ ﺗﺎ تحﺼﻴﻼت ﺧﻮد را در ‫داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺎﻣﭙﺸﻦ ﺷﺮوع و در ﺧﺎرج از ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ اداﻣﻪ و ﺗﮑﻤﻴﻞ ﳕﺎﻳﻨﺪ. در اين ﺧﺼﻮص ﮔﻮاهﯽﻧﺎﻣﻪهﺎی ‫داﻧﺸﮕﺎهﯽ از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﺎت  همكار ( ﮐﺸﻮ ر‫ ﺧﺎرﺟﯽ‫)  ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.           ‫  ‫   ‫

ﻣﺆﺳﺴﻪ  ‫ﺁﻣﻮزش ‫زﺑﺎن‫  اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ،    داﻧﺸﮑﺪﻩ اﻳﻨترﻧﺘﯽ ﺁﻣﻮزش از راﻩ دور ‫ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﭘﮋوهﺸﯽ ، ‫ ‫ ﺷﺎﻣﻞ‫ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ در ﳏﻴﻂ داﻧﺸﮕﺎﻩ ‪ ABACﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﳘﻪ   ‫ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

‫داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ اﺳﺎﻣﭙﺸﻦ ﺷﺎﻣﻞ 2 ﮐﻤﭗ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: ﮐﻤﭗ اﺻﻠﯽ   ﮐﻪ در هﻮ ﻣﺎک ‫ ‫ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻧﮑﻮک واﻗﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻤﭗ ﺟﺪﻳﺪ در ‫)ﺑﻨﮓﻧﺎ( ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒًا 30 دﻗﻴﻘﻪ از ﺟﻨﻮب ﮐﻤﭗ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ و 20 دﻗﻴﻘﻪ از ﻓﺮودﮔﺎﻩ ﺑﻴﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺳﻮوارﻧﺎ ﺑﻮی   (ﺟﺪﻳﺪ)    ﻓﺎﺻﻠﻪ‫ ‫ ‫ ‫ ‫دارد در ﺷﺮق ﮐﺮاﻧﻪ درﻳﺎ واﻗﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ‫ﳎﺘﻤﻊ ﮐﻤﭗ اﺻﻠﯽ، در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ 71 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺁنهادارای16 طبقه  ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.  ‫و     ‫درﻳﺎﭼﻪ  ‫ﮐﻮﭼﮑﯽ      ‫ﺑﺎ  ‫ﻓﻀﺎﻳﯽ   ‫ﻣﺸﺠﺮ  ‫و   ‫ﻧﻴﮑﻤﺖهﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺴت ﮐﻪ ﳏﻞ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺑﺮای اﺳتراﺣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ‫ﺁن واﻗﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. اﻣﻮر ﺿﺮوري از ﻗﺒﻴﻞ ﻏﺬاﺧﻮری و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮوش ‫ﺑﺮای ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣﻮﻣﻪ ﮐﻤﭗ وﺟﻮد دارد. اﻳﻦ ﮐﻤﭗ ‫در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﳏﻠﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ‫خواهد  ﺷﺪ.

‫ﮐﻤﭗ (ﺑﻨﮓ ﻧﺎ)  در ﻗﻠﺐ ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ‫ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺣﺪود دویست  هﺰار متر ﻣﺮﺑﻊ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﳘﺮاﻩ ﺑﺎ ‫ﻣﻌﻤﺎری وﻳﮋﻩ و ﺑﺎغ و ﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﮑﻮﻩ اﺳﺘﻮاﻳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ  ‫ﻣﮑﺎن ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺎﻳﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ‫اﺳﺖ و ﳘﻪ ﻧﻮع اﻣﮑﺎﻧﺎت را اراﺋﻪ ﻣﯽدهﺪ از ﲨﻠﻪ: ﳏﻞ ﺟﻠﺴﺎت ، ‫ مرکز ﳕﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ، هﺘﻞ، ﺧﻮاﺑﮕﺎﻩ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﻏﻴﺮمخﺘﻠﻂ، ‫، ﻣﻮزﻩ، و   ﺳﻪ ﺗﺎﻻر ﻋﻠﻤﯽ و ﻏﻴﺮﻩ.

در ﲞﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻤﭗ ، ﮐﻠﻴﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﺁﻣﻮزش و ﻳﮏ ﺑﺮج در 93 ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁن ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻮر ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، كتابخانه، ‫ﺗﺎﻻر ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ، اﺗﺎق ﲰﻴﻨﺎر و ادارﻩهﺎی ﻣﺮﺑﻮط را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .

‫رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ ﺑﻴﻦ دو ﮐﻤﭗ راﺣﺖ و ارزان اﺳﺖ. وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ‫در ﲤﺎم ﻃﻮل روز از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺁزاد در ﺑﻴﻦ ﮐﻤﭗ ﺑﺎﻧﮑﻮک و

‫ﺑﻨﮓ ﻧﺎ ﺑﻪ رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ ﻣﺸﻐﻮل هﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن:

‫موسسه ویستا، اﻧﺘﻘﺎل و جابه جايي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنی که در دیگر  ﻣﺆﺳﺴﺎت و دانشگاه های منطقه  ﮐﻪ ‫زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ، زﺑﺎن اﺻﻠﯽ آن   ﺑﺎﺷﺪ به شرط ارائه مدارک زیر  ﻣﯽﭘﺬﻳﺮد :

‫1- ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ درﺳﯽ از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻳﺎ داﻧﺸﮑﺪﻩ و..

‫2- ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت واﺣﺪهﺎی درﺳﯽ ﮔﺬراﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻳﺎ داﻧﺸﮑﺪﻩ