پانسیون ها و خوابگاه ها:

جهت متقاضيان دوره ارشد و بالاتر و همچنين دانشجويان سال اول كارشناسي  (متقاضياني كه از طريق اين موسسه  پذيرش مي شوند) پانسيونهاي جداگانه (دخترانه پسرانه )همراه امكانات كافي (تخت خواب ميز كار سرويس يهداشتي يخچال و تلوبريون و...)و اجاره بها  مناسب و اينترنت پرسرعت بيسيم پيش بيني شده است.

براي متقاضيان ليسانس در مجتمع بنگ نا : سه خوابگاه Solomon, Sheba & King David وجود دارد كه غير مختلط مي باشند  ،13 طبقه بوده و در کنار زمین‌های بسکتبال واقع شده‌اند. هرينه ماهانه 100 دلار و داراي امکانات خوابگاهی به شرح ذيل مي باشد:

 

- 200 متر مربع فضای بازی

- باشگاهی ورزشی با کلیۀ امکانات 

- فضای پارک 200ماشین 

- وسایل حمل و نقل به خوابگاه و دانشگاه 

- سوپرمارکت و فروشگاه 

- هر اتاق داراي اينترنت پرسرعت و امكانات كامل (تخت خواب ميز كار سرويس يهداشتي يخچال و تلوبريون و...)مي باشد. 

ü کتابخانه ها و مراکز یارانه: 

 

  • · در هﺮ ﻳﮏ از ﮐﻤﭗهﺎی داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺎﻣﭙﺸﻦ کﺘﺎﺎﻧﻪ ﻣﻌﻈﻤﻲ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ 500000 ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان در ﮐﺘﺎﺎﻧﻪهﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﯽ ﻓﺮاهﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﻓﻀﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﮑﺎنهﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و همچنین آزمایشگاههاو مراکز رایانه ای متنوع نیز در دانشکده ها موجود است. 
  • · ‫‫ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﺮای اﺳﺎﺗﻴﺪ ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در هﺮ دو ﮐﻤﭗ در دﺳس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎر ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ از 7 ﺻﺒﺢ ﺗﺎ 8 ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. )ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﮑﻦ اﺳﺖ در هﺮ ﺗﺮم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ.(  

 

  

ü ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻘﻴﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺎﻣﻴﺸﻦ)Riau ) :

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻘﻴﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺎﻣﻴﺸﻦ ﻋﻤﻮﻣً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻘﻴﻘﺎﺗﯽ در ﺎرت ﻳﺎ cribﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ در ﺳﺎل 1998 اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻘﻴﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺎﻣﻴﺸﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات و تحولات سازماني ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت   و ﺗﻨﻮع اﻣﻮر ﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ، ﺗﻮﺳﻂ cribو sscرا ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ.  

ü دﻓ اﻣﻮر ﺑﻴﻦاﻠﻞ: 

دﻓ اﻣﻮر ﺑﻴﻦاﻠﻞ ﺑﻪ دﻓ رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮔﺰارش دهﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮل هﺪاﻳﺖ ﻣﺒﺎدﻻت ﺁﻣﻮزﺷﯽ - ﺑﻴﻦاﻠﻠﯽ و اﺎد ﻓﺮﺻﺖهﺎی ﺼﻴﻠﻲ در ﺧﺎرج در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻋﻬﺪﻩدار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 

اﻳﻦ دﻓ راهﻨﻤﺎﻳﯽ و ﻣﺸﺎورﻩ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮔﺬراﻧﺪن ﻳﮏ ﺗﺮم در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را دارﻧﺪ ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺁﻬﻧﺎ را ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺼﻴﻞ در ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻴﻦاﻠﻞ اﻋﺰام ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦاﻠﻠﯽ، ﻣﺮﮐﺰ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ، اﻣﻮر ادارﻩ ﺑﺎ ﮑﺎری ﻓﺮهﻨﮓ و هﻨﺮ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و هﺮ ﻳﮏ از داﻧﺸﮑﺪﻩهﺎ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﻮاﻇﺒﺖ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ دارد. 

ü ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و بهداشتی: 

داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺎﻣﭙﺸﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺪاﺷ در هﺮ دو ﮐﻤﭗ را ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﺰء در 

ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺌﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺮﺳﺘﺎران از روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﻌﻪ از ﺳﺎﻋﺖ 8 ﺻﺒﺢ ﺗﺎ 4 ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﺮای ﻣﻮارد اورژاﻧﺴﯽ، ﮐﻤﮏهﺎی 

اوﻟﻴﻪ و ﻣﺸﺎورۀ ﺪاﺷﺘﯽ، داورﻳﯽ در دﺳس هﺴﺘﻨﺪ. ﻓﺎﻳﻞ ﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 

ﻣﺎهﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در زﻣﺎن اورژاﻧﺴﯽ از ﺁﻬﻧﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد. 

هزينه بيمه درماني 73 دلار در سال مي باشد كه مي توان تا سقف مشخصي از خدمات گسترده ان  استفاده كرد.

ü زبان انگلیسی مورد نیاز دانشگاه:

  • · امتحان ورودی 

تمامی متقاضیان باید امتحان زبان و یا ریاضی را بگذرانند (در صورت نداشتن Toefl PBT-520 یا Toefl – TBT – 68 و یا IELTS - 5) بعضی از رشته‌ها مصاحبه نیز دارند. 

سیاست دروس فشرده :

متقاضیانی که معاف از آزمون های دانشپایه (placement) هستند و یا نمره ی کافی در آزمون دانشپایه را نمی آورند، ملزم به گذراندن دوره های فشرده برای تقویت دانش خود و آمادگی برای تحصیل در دانشگاه می باشند.ارتقای مهارت های انگلیسی ، مرور مفاهیم ریاضی و سایر مطالب مرتبط با دانشکده/ رشته ای که متقاضی برای آن اقدام نموده .وقتی متقاضی موفق به گذراندن دوره (ها ) ی فشرده شد، دانشگاه نتیجه دوره ها را بررسی می کند و متقاضی را در کلاسهای مناسب برای ادامه دادن ترم قرار می دهد .

 

دوره فشرده زبان

که به دو سطح تقسیم می گردد : دوره 60 ساعته و دوره 120 ساعته که قراردادن بستگی به نتیجه ی آزمون دانشپایه دارد.  

دوره فشرده ریاضی

به دو سطح تقسیم می گردد : دوره 15 ساعته و دوره 60 ساعته که قراردادن بستگی به نتیجه ی آزمون ریاضی دانشپایه دارد.

دیگر دوره های فشرده

عبارتند از : زبان فرانسه ، چینی ، ژاپنی ، فیزیک ، شیمی ، خلاقیت ارتباطات ، طراحی و یا تئوری موسیقی که انتخاب دوره ها بسته به عملکرد برجسته علمی متقاضی و دانشکده / دپارتمانی که برای آن اقدام کرده دارد.