رشته ها و مقاطع تحصيلي:

دانشکده معماري ،  دانشکده فنی ،دانشکده  کامپیوتر ،دانشکده علوم کشاورزی ، دانشکده انرژی و دانشکده زبان

ميزان شهريه کارشناسی  ،سالانه با توجه به رشته بين 3125 دلار تا 3300 دلار مي باشد.

ميزان شهريه کارشناسی ارشد ،سالانه با توجه به رشته عموماًبين 1500 دلار تا2900 دلار مي باشد. البته بعضی رشته هایی که دروس عملی بیشتری دارند بین 3700 دلار تا 5400 دلار سالانه شهریه برایشان در نظر گرفته شده است.

ميزان شهريه دکترا  ،سالانه با توجه به رشته عموماًبين 3200 دلار تا 3800 دلار مي باشد.

  • · ميزان شهريه ها بر اساس اطلاعات اخذ شده از دانشگاه ها مي باشد .لذا امكان تغيير از جانب دانشگاه مي باشد .كه به محض هرگونه تغيير در سايت منعكس خواهد شد.
  • · ميزان پرداخت شهريه در هر ترم با توجه به ميزان واحد هاي اخذ شده است  اليته  هر رشته نحوه پرداخت خود را خواهد داشت .امكان دارد شهريه ترم اول كمي بيشتر اخذ گردد.كه در ترمهاي يعد جبران خواهد شد.
  • · هزينه ثبت نام  در دانشگاه ودروس پیش نیاز و ديگر هزينه هاي جاري جداگانه از طرف دانشگاه اخذ خواهد شد.